ป้ายนำทาง

MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT20-1-2

MOIT-3

MOIT-4

MOIT-5

MOIT-6

MOIT-7

MOIT20

MOIT20-8

MOIT20-1(การเรี่ยไร)

MOIT20-9(รายงานการเรี่ยไร)

MOIT20-0(ขอนำรายงานการเรี่ยไรW)

MOIT20-12(รายงานการเรี่ยไร)

MOIT20-13(ขอนำรายงานการเรี่ยไรW)

MOIT20-14(แบบรายงานการเรี่ยไร)