ป้ายนำทาง

MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดการข้อมูล