ป้ายนำทาง

 

     ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน :(ภาษาไทย) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพะยูน

                 (ภาษาอังกฤษ) Pakphayoon District Health Office  

ที่อยู่สำหรับติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพะยูน หมู่ที่ 1

                        ตำบลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120    

     โทรศัพท์   :    074-699620 , 074-699039  

     โทรสาร   :    074-699620

     E-mail  :    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

     การก่อตั้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพะยูน

                   ปี 2490                    สถานีอนามัยขั้นสอง

           

     อำนาจและหน้าที่

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพะยูน มีอำนาจหน้าที่ ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐   ดังต่อไปนี้

       1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

       2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่อำเภอ

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

 

 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 16 กุมภาพันธ์ 2560